Privacybeleid

Jos Boelema, gevestigd te Middelstum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02058149, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe Jos met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Jos persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;
bezoekers aan de praktijk van Jos
alle overige personen die met Jos contact opnemen of van wie Jos persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
Jos verwerkt persoonsgegevens die:
een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
bij contacten via e-mail.

Doeleinden verwerking
Jos verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
Jos verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Persoonsgegevens delen met derden
Jos deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Jos deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens
Jos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Rechten, vragen en klachten
Je hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Jos door een e-mailbericht te sturen naar jos.boelema@gmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jos persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen door een email te sturen naar eerder genoemd emailadres. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).